Panziónkban OTP, MKB, K&H és Edenred SZÉP kártyákkal is fizethet!In May, 20% discount on bookings!

Általános Szerződési Feltételek

A Magaspart Panzió weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

 1. A Szolgáltató adatai:

Név: Finombőr Zrt.
Rövidített név: Finombőr Zrt.
Cím: 1047 Budapest, Gárdi Jenő u.1-15.
Levélcím/számlázási cím: 1047 Budapest, Gárdi Jenő u.1-15.
Adószám: 10228568-2-41

Telefon: +36 (30) 267-0909
+36 (30) 638-7819

E-mail: info@magaspartpanzio.hu
Web: 
www.magaspartpanzio.hu

 1. Általános szabályok:

2.1 Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és  szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 1. Szerződő fél:

3.1  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

4.1.  A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, telefonon vagy a helyszínen személyesen írásban fogad el. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. 
4.2.  A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, telefonszámát, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, csomag, program) pontos megnevezését. A szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a vendég az általa megadott név, cím, telefonszám, e-mail helytelennek bizonyul és a foglalás szándéka nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik az elszállásolásra vonatkozó jogigény is.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult 100 százalék mértékben a le nem töltött szolgáltatás ellenértékére.
A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.4. Megrendelés módosítása
4.4.1. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására írásos formában, szabad kapacitás függvényében van lehetőség. A módosított foglalás végleges árát minden esetben a Szolgáltató határozza meg.
4.4.2. Egyedi ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak.

 1. A szolgáltatás lemondása:

5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát.
5.2. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a megrendelt szolgáltatás teljes összege. Lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a Szolgáltató elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.
5.3. Általános lemondási feltételek: a szolgáltatás lemondása az érkezés időpontja előtt 14 nappal ingyenes, 14 napon belüli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalás 50%-a, az érkezés időpontja előtt 3 napon belüli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalás összegének 100%-a. Kivételt képeznek azok a foglalások, melyek a szolgáltatóval szerződésben álló szállásportálokon rögzített lemondási szabályzatban, az ott ismertetett feltételekkel kerültek rögzítésre.
5.4. Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltétek szerint alakulnak. Az időhosszban meghatározott ajánlatok kedvezményei a csomag teljes tartalmára, idejére vonatkoznak, azok megbontása, lerövidítése nem lehetséges. Ha mégis ilyen igény merül föl, a csomag teljes árát kéri a Szolgáltató.
5.5. A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
5.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.( pl. meghatározott árú vissza nem térítendő ajánlat esetén, csoportos rendezvény előre egyeztetett menüajánlatának meghatározásakor stb. )

 1. Árak

6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül a foglalási díjelőleg megfizetéséig szabadon változtathatja.
6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.3. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.magaspartpanzio.hu) kerülnek meghirdetésre.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out). A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba, apartman elfoglalása előtt igazolni valamint bejelentőlapot kitölteni köteles.
Recepció nyitva tartása: 08:00-22:00-ig.
22:00-08:00-ig telefonügyelet (halaszthatatlan esetben hívja +36 (30) 721-2175. 
7.2. A szálloda fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.
7.3. A kitöltött és aláírt bejelentőlappal egyidejűleg a Vendég a Magaspart Panzió Általános Szerződési Feltételeit valamint a területi házirendeket elfogadja, és köteles betartani. A tartózkodás során szükséges információk megtalálhatóak a szállodai szobákban elhelyezett Vendégtájékoztatóban, illetve a recepción.
7.4. A vendég hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget. A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szálloda a vendégre terhelheti.
7.5. Amennyiben a Vendég be-és/vagy kijelentkezési ideje a megadott időponttól eltér, azt köteles a recepcióval telefonon, írásban vagy személyesen közölni. A Szolgáltató a Vendég kérését minden esetben szabad kapacitás esetében, esetenkénti 5.000,- forintos felár ellenében teljesíti. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad kapacitás, a Szolgáltató a kérés teljesítésére nem kötelezhető.

 1. Háziállatok, dohányzás

8.1. A Szolgáltató szálláshelyére semmilyen esetben sem vihető be háziállat.
8.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás.
8.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 45.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel. Amennyiben a Vendég bármely költség kifizetését megtagadja és fizetési kötelezettségét elutazásig nem teljesíti, a Szolgáltató rendőri beavatkozás igénybevételére jogosult.

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

9.1.        A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
9.1.1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
9.1.2.  a Vendég a szálláshely biztonsági szabályait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
9.1.3.  a Vendég fertőző betegségben szenved.
9.1.4.  a Szerződő fél nem teljesíti az előzetesen meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
9.1.5.  Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. Elhelyezési garancia

10.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
10.2. A Szolgáltató köteles:
10.2.1. A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani.
10.2.2. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
10.2.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 1. A vendég betegsége, halála

11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. A Szerződő fél jogai 

12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
13.3. A Vendég saját ételt-italt a Szolgáltató engedélyével hozhat be a szálláshelyre.

 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.  A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni A vendég anyagi felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató tulajdonát képező és átvett használati tárgyak megrongálása ill. elvesztése esetén. Ebbe beletartoznak a szoba berendezési és használati tárgyai, szobakulcs (proxy), a recepción kölcsönzött tárgyak, ill. a közös helyiségek/udvari eszközök. A panzió az esetleges károk összegét minden esetben a termék beszerzési árát tartalmazó számlával alátámasztva követelheti.

 1. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége

16.1. A Szolgáltató köteles:
16.1.1.  a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
16.1.2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
17.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
17.5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
17.6. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

17.7. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

 1. Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

 1. Vis major

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette. A Vendéget kötelezettségei alól az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása nem mentesíti fel.